Maandblad
Reveil

ANBI

De stichting Reveil heeft bij de Belastingdienst een aanvraag ingediend voor de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Algemene gegevens

De stichting Reveil is bij notariële acte op 11 juli 1994 opgericht.
Zij is statutair gevestigd in Wierden.

Stichting Reveil is bij de Belastingdienst ingeschreven onder RSIN nummer 8030.50.148

De doelstelling van de stichting is het geven van toerusting aan Christenen en het stimuleren van christelijke opinievorming op geestelijk en maatschappelijk gebied, in het bijzonder het uitgeven van een christelijk blad.

Contactgegevens

Stichting Reveil
Burgemeester J.C. van den Bergplein 34
7642 GT Wierden

Telefoon: 0546-577475
E-mail: info@maandbladreveil.nl

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat per 1 januari 2017 uit:
J.M. ten Brinke, voorzitter
B. Moddejonge, secretaris
H.K. Timmerman, penningmeester

De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden.

Beleid

Het bestuur komt periodiek bijeen om aan het beleid van de stichting invulling te geven. Het beleid is gericht op het maandelijks (10 keer per jaar) uitbrengen van het onafhankelijk christelijk maandblad Reveil. Doelstelling voor 2017 is om het aantal abonnees en donateurs te vergroten.

Als financiële doelstelling wordt een jaarlijks sluitende exploitatie als uitgangspunt genomen.

Jaarverslag 2016:

In het jaar 2016 is het maandblad Reveil 10x uitgebracht. De christelijke doelstelling van de stichting brengt naar ons oordeel met zich mee dat aan bestuur en medewerkers geen beloning wordt toegekend. Het bestuur is enorm veel dank verschuldigd aan alle vrijwilligers die het steeds weer mogelijk maken dat Reveil een middel mag zijn om Christenen toe te rusten en het liefdevolle Evangelie van Jezus Christus te verspreiden.

Wij hebben dit ook dit jaar weer op onze eigen onafhankelijke manier mogen doen. Wij zijn daarbij niet gebonden aan een kerkgemeenschap of religieuze stroming.

Financieel verslag

Balans

Het vermogen van de stichting wordt voornamelijk gevormd door het aanwezig banksaldo.
Per 31-12-2014 was dat:

ING-bank€ 6.412
RABO-bank€ 5.467
Totaal€ 11.879

Baten en lasten

Inkomsten:

Abonnementen€ 23.740
Advertenties€ 1.874
Giften€ 15.977
Overig€ 12.214
Totale inkomsten€ 53.805

Uitgaven:

Productie- en redactiekosten€ 30.932
Verzendkosten€ 4.867
Overige kosten€ 16.597
€ 52.396
Saldo 2014€ 1.409

Toelichting

De baten van de stichting bestaan uit giften, abonnementsgelden en advertentie-inkomsten.
De kosten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van drukken en verspreiden van het maandblad Reveil.

Het positief saldo wordt gereserveerd om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen c.q. aanvullende activiteiten in het kader van de doelstelling te kunnen bekostigen.

Ontwerp en realisatie: Topic Creatieve Communicatie