Grote Verzoendag

De Sjabbat en de feesten in de Bijbel zijn unieke gelegenheden die de Eeuwige geeft om dichterbij Hem te komen en meer te zien van Zijn Koninkrijk dan op alle andere dagen van het jaar.

De Eeuwige heeft aan Zijn kinderen zeven feesten gegeven als middel tot toenadering, herstel en heiliging. Een bijzonder aspect in ons herstel is het herijken van wat we zeggen, van onze tong. Op Grote Verzoendag wordt dat onderdeel van ons gedrag onder de loep genomen. Klagen, arrogant doen, roddelen, dat zijn slechts enkele van de vele manieren waarop we onze taal misbruiken. Israël doet daar bewust afstand van en belijdt die zonden, als noodzakelijk onderdeel van verzoening van onze relatie met de Eeuwige. Taal is de uiting van een deel van wat er zich in ons hoofd afspeelt. Vanuit het besef dat al deze zaken ons doen wegdrijven van de Eeuwige, zien we in dat we dienen te werken aan verzoening met de Eeuwige. En daar is de Grote Verzoendag voor. Verzoening is noodzakelijk om behouden te worden, zie ook Romeinen 5:10.

Verzoening op diverse terreinen

Jakobus gaat ook in op dit probleem: ‘Als iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet onder controle houdt en dus zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos’ (Jakobus 1:26). Salomo onderwijst ons er ook over: ‘Er zijn mensen, van wie het gepraat werkt als dolksteken. Maar de tong van wijze mensen brengt genezing’ (Spreuken 12:18). Verzoening op Grote Verzoendag is, mede te zien aan deze verzen, niet alleen het herstel van de relatie met de Eeuwige, maar ook met mensen. En tenzij we bijbelteksten vinden die ons laten weten dat deze hoogtijdag niet meer gevierd hoort te worden, is het raadzaam onze gehoorzaamheid aan G’ds woord ook op dit punt te beoefenen.

Klagen, arrogant doen en roddelen zijn manieren waarop we onze taal misbruiken

Sjofar

De sjofar was een instrument dat gebruikt werd in oorlogen. De legeraanvoerder en geestelijk leider van Israël die Mosjee mocht opvolgen, Jozua, heeft gebruik gemaakt van de sjofar om de stad Jericho in te nemen, zo lezen we in Jozua 6. Strijd is wat ook hoort bij het proces, dat leidt naar de voor ons gunstige uitspraak door de Rechter. Op Grote Verzoendag (evenals op Israëlisch Nieuwjaar) wordt de ramshoorn, de sjofar geblazen. De Sjofar herinnert ons eraan dat we spoedig bevrijding zullen ervaren en dat de Eeuwige opnieuw terugkeert met bazuingeschal, zoals Hij met bazuingeschal bij ons was op de berg Sinaï. Indertijd was dat om ons Zijn herstelplan, de Tora, te geven. De klanken van de Sjofar geven, in alle tijden, het beeld van geestelijke groei.

Lion S. Erwteman
lionerwteman@maandbladreveil.nl

Categorieën: Artikelen.